Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Fakaiikiiki ma'ae kau kanititeiti

English Version

 1. Taimi Tepile 'o e Fili

Ko e taimi tepile ki he fili ‘oku fakahoko ‘aki ia ha Ngaahi Tohi Fekau ‘o e Fili ‘a ia ‘e toki tuku mai ‘e he ‘Ene ‘Afio ko e Tu’i, ‘i ha fale’i ‘a e Palemia. Ko e ngaahi Tohi Fekau ni ‘e tuku mai ia ki he Komisoni Fili pea ‘e ha ai ‘a e ‘aho ‘e fakahoko ai ‘a e fili, ko e ngaahi feitu’u ke fakahoko ki ai ‘a e fili pea mo e taimi ‘e fakahoko ai ‘a e fili. ‘Oku ne toe fakaha ai pe mo e ‘aho ke fakafoki ai ‘a e ngaahi Tohi Fekau ni ki he ‘Ene ‘Afio, fakataha mo e ola ‘o e fili mei he ngaahi vahefonua mo e ngaahi vahenga fili takitaha.

Aho Fili: ‘E ‘ikai si'i hifo ‘i he uike ‘e 8 mei he ‘aho kuo tuku mai ai ‘a e Tohi Fekau. Kuo fokotu'u ‘a e ‘aho Tu'apulelulu, 16 ‘o Novema, 2017 ko e ‘aho ia ‘e fakahoko ai ‘a e fili, ‘o tatau ‘a e fili ma'ae kau fakafofonga ‘o e Hou'eiki Nopele mo ia ‘o e kau fakafofonga ‘o e kakai.

 

2. Fokotu’u Kanititeiti–‘E ‘ikai to e si’iange he ‘aho ‘e 21 pelahi hake ‘i he ‘aho ‘e 28 mei he ‘ahona’etukumaiai ‘a e TohiFekau ‘o e Fili. 

*Kuo fokotu’u ai ke fakahoko ‘a hono fokotu’u ‘o e kau kanititeiti ki he Fili ‘o e ta’u 2017 ‘I he ‘aho 27 & 28 ‘o Sepitema 2017.

Fakafoki ‘o e Tohi Fekau- ‘I loto ‘I he ‘aho ‘e 14 mei he ‘aho Fili.  

‘Oku fakangatangata ‘a e fakamole ‘a e kanititeitiki he $20,000.

 


3. Tu'uaki

Ko ha ngaahi tu’uaki ‘o kau ai ha ngaahi pepa ke tufa pe fokotu’u ‘ ha feitu’u, ngaahi fangonongo ‘I he letio pe televisone, pea pehe ki he intaneti kuo pau ke fakahoko ia ‘o fakatatau mo e ngaahi kupu ‘o e Lao mo e Ngaahi Tu’utu’uni fekau’aki mo e fili tautefioto ki he kupu 6 ‘o e Ngaahi Tu’utu’uni ki he Fili, 2010.

‘E matu'aki mahu'inga ke ‘ilo'i ‘e he kau Kanititeiti ‘a e ngaahi fakangatangata ‘oku ‘i he Lao pea mo e ngaahi Tu'utu'uni fekau'aki mo e ngaahi ‘elia ko ‘eni ki he kau Kanititeiti ka e tautefito ki he ngaahi konga fekau'aki mo hono hiki tatau ‘o e pepa paloti, ngaahi feitu'u fai'anga fili pea mo e ngaahi feitu'u ofi ‘i he ngaahi feitu'u fai'anga fili.

 ‘Oku totonu ke fakatokanga'i ‘ e he Kanititeiti ‘a e ngaahi ngaue ‘oku ‘ikai ngofua ‘i he kemipeini ‘aki ‘a e ngaahi me'a hange koe me'a fakaongo le'olahi, ngaahi fakataha, filimi, vitio, televisone pe letio ‘i he houa 24 kimu'a ‘i he kamata ‘a e fili. Ko e fatongi ia ‘o e kau Kanititeiti ke to'o kotoa ‘a ‘enau ngaahi naunau tu'uaki mei honau ngaahi tu'u'anga kimu'a pe ‘i he ‘aho fili.


4. Ngaahi Fakataha 
Koe fatongi ia ‘o e Kanititeiti ke fakahoko ‘a ‘ene ngaahi fakataha ‘o ‘ikai fiema'u ha fa'ahinga ngofua ki ai mei he Komisoni.
Ka neongo ia, ‘e lava ke ‘i ai ha ngaahi Tu'utu'uni ‘o fekau'aki mo hono tauhi ‘o e maau pea ‘e matu'aki mahu'inga ki he kau Kanititeiti kenau fakapapau'i ‘oku nau muimui ‘i he ngaahi fiema'u ‘a e Pule'anga pe ko kinautolu ‘oku nau fakahoko ‘a e ngaahi Lao ko ia.

5. Taha fili ke fili ‘i ha fai’anga fili kuo vahe’i

(1) Kuo pau ke fili pe ha taha fili ‘i ha fili ‘i he fai’anga fili kuo vahe’i ki hono kolo. Ngaahi Tu'utu'uni ki he Fili Fale Alea 2010 Tu’utu’uni 9

(2) ‘E fakaha ‘e he Komisoni ‘i he fanongonongo fakapule’anga ki he kau fili ‘a honau ngaahi fai’anga fili kuo vahe’i.

(3) ‘E ‘i ai ha fai’anga fili kuo vahe’i ‘i he Vahefonua takitaha ki he kau fili ‘oku nofo fakataimi pe ‘i ai pea ‘oku ‘i ha tohi fakakatoa ‘i ha Vahefonua kehe.

 

6. ‘Aho Fili 
‘I he ‘aho fili , koe taimi pek e hu ai ha Kaniteiti ki ha fai'anga fili ‘i he taimi ko ia ‘oku ‘alu ai ke fakahoko ‘a ‘ene fili, ‘e lava pe kene fe'iloaki ai mo e kakai fili ka ‘i tu'a ‘i he fai'anga fili ‘i he vahenga fili ‘oku fili ai pea ‘e ‘ikai kene fai ha lea pe malanga fili ‘i ha feitu'u ofi ki he ngaahi fai'anga fili.

7. Ngaahi Hia
‘Oku mahu'inga ki he kau Kanititeiti kenau matu'aki fakapapau ‘oku nau ‘ilo'i ‘a e ngaahi kupu fekau'aki mo e ngaahi hia ‘i he Lao pea mo e ngaahi Tu'utu'uni fekau'aki mo e fili. ‘Oku kau heni ‘a e ngaahi me'a ni:

 • ‘Ikai lava fakafaingamalie'i e kau ngaue ke fili
 • Feinga ke ngaue'aki ha fakamatala ‘o ha taha kehe
 • Feinga ke fili tu'oua pe lahi hake ‘i he fai'anga fili
 • ‘Ave ‘o ha fa'ahinga fakamatala hala pe taki hala ki he kau ‘Ofisa ‘o e Komisoni.
 • Totongi Fakafufu pe foaki ‘o ha me'a'ofa pe totongi ‘o ha fa'ahinga me'a pe fa'ahinga palomesi ma'ae kakai fili, pe kakai kehe ke fili pe ‘ikai ke fili pe ke fakahoko ‘o ha ngaue ke lava ma'u ai ha fili ‘a ha taha
 • Fakamanamana'i ‘o ha kakai fili, famili pe ko ha koloa ‘a ha taha fili pe fakafaingata'a'ia ‘i pe pa'usi'i ‘a e kau ngaue pe ‘ofisa ‘o e Komisoni.
 • Ta’ofi, fakafingata'a'ia'i faka'ita'i ha tahafili ‘oku ‘alu ke fili pe ‘i he fai'anga fili.
 • Ko ha toe malanga fili pe lea ‘e lava ke mamata ki ai pe fanongo ki ai ha taha mei he fietu'u faka-pule'anga pe fai'anga fili pe fakahoko ‘aki ha me'afakaongo le'olahi , televisone, vitio pe letio ‘o fekau'aki mo e fili.
 • Ke toe ‘i ai ha feitu'u fai'anga faikava, teniti fakafiefia pe ha me'a tatau mo ia ‘i he feitu'u fakapule'anga pe ofi ki ha feitu'u fai'anga fili.
 • Ke toe fakaha pe fokotu'u ofi ki he ngaahi feitu'u fai'anga fili ha fa'ahinga faka'ilonga, kaati , la'ita pe ha pepa ‘oku ‘i ai e hingoa ‘o e kau Kanititeiti, pe ke fakahinohino ‘a e anga ‘o e fili ‘o ha taha.
 • ‘ikai ke fakahu mai ‘a e fakamatala fakaikiiki mo totonu fekau'aki mo e ngaahi fakamole ‘a ha kanititeiti ‘i he fili ‘i loto ‘i he taimi ‘oku fiema'u. Ko hono fakahu mai ‘o ha fakamatala ‘a ia ‘oku ‘ikai mo'oni pe‘ikai lava ke fakamafa'i ‘o ha fa'ahinga tukuaki'i fekau'aki mo e fili ‘i he pepa ‘oku tufa, posters pe ko ha fanongonongo ‘oku fakahoko ‘i he ngalu'ea pe ‘oku pulusi.
scroll back to top
You are here: Candidates Election campaigns