Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Ngaahi Launga

 

English Version

  (a) LAUNGA

 

(i) Ko hai ‘e lava ‘o launga?

Fakatatau ki he Lao ki he Fili Fale Alea, 1989 ‘e malava ke launga ha taha:

  1. Ko ha taha na’e fili pe na’e ‘i ai ha’ane totonu ke fili ‘i he fili
  2. Ko ha taha ‘oku ne pehe na’e ‘i ai ‘ene totonu ke fili’i ia pe fili ‘i he fili
  3. Ko ha taha ‘oku ne taukave’i na’e kanititeiti ‘i he fili

(ii) Teke malava pe ‘o launga makatu’unga ‘i he:

  • fehalaaki hono lau ‘oe ola fili; pe
  • faihia
  • Founga kaakaa ‘i hono fakamamana’i ha fa’ahinga fili kenau fili ‘i ha kanititeiti ‘e taha.

(iii) Koe ha founga kete launga ai?

Koe tokotaha launga tene lava ‘o fai ha tohinima ‘o fakaha ki he Fakamaau’anga Lahi ‘ene launga ‘i Nuku’alofa.

(iv)Koe ha me’a e hoko he ‘osi fakaha ‘eku launga?

Hili ho’o fakaha ho’o la’unga ki he Fakamaau’anga lahi e:

(1) Ko ha kole tu'unga 'i he fil kuo pau ke fakamaau'i ia 'i he Fakamaau'anga fakahaha, pea ko e fanongonogo 'o e taimi mo e feitu'u 'e fai ai 'a e fakamaau kuo pau ke 'oatu ia 'o 'ikai ke si'i hifo 'i he 'aho 'e 14 ki mu'a 'i he 'aho 'o e fakamaau.

(2)'Oku ngofua ki he Fakamaau'anga 'i he'ene fakakaukau fakapotopoto ke toloi 'a e fakamaau mei he 'aho ki he 'aho, ka ko e fakamaau kuopau, ki he ngata'anga 'e lava fai ke hohoa tatau mo e ngaahi lelei 'o e totonu fekau'aki mo e fakamaau, ke hokohoko mei he 'aho ki he 'aho 'i he 'aho fakalao kotoa pe kae'oua kuo a'u ki he'ene 'osi.

(3) Ko e fakamaau'i 'o ha kole tu'unga 'i he fili kuo pau ke fai ia neongo nai kuo fakata'e'aonga'i 'a e faka'iloa ko ha memipa 'o e Fale Alea, pe kuo tutuku 'a e Fale Alea ia.

(4) Fakatatau ki he Lao ni, kuo pau ke ma'u 'e he Fakamaau'anga 'a e mafai fakafakamaau ke faka'eke'eke ki he pea fakamaau 'i ha me'a 'oku kau ki he kole 'i ha founga 'oku ne pehee 'oku fe'unga, pea tautefito 'i ha taimi lolotonga 'a e fakamaau 'e fakangofua ke ne tu'utu'uni ke toe- lau pe sivi 'a e ngaahi fili na'e fai 'i he fili.

(5) 'I he fakamaau'i 'o ha kole tu'unga 'i he fili 'o launga'i 'o ha fakaha fili ta'efakalao mo 'eke ha sea ki ha taha, 'oku ngofua ke fakamatala fakamo'oni 'a e faka'iloa ke fakamo'oni'i na'e 'ikai ke fili 'i totonu 'a e taha ko ia, 'i he founga tatau pe 'o hange ko ha'ane tuku atu ha kole tu'unga 'i he fili 'o e taha ko ia.

  (b) TOE LAU 'O E FILI

1.Taimi ke fakahoko ai

‘E lava ki ha Kanititeiti ke ne kole ke toe fai ‘a hono toe lau ‘o e fili ‘o ha vahenga fili pea ke fakahoko ‘eni ‘i loto ‘i he uike ‘e taha mei hono fakaha ‘o e ola ‘o e fili ‘a ha vahenga fili. Ko e kole ko ‘eni kuopau ke fakahoko ia ‘i ha tohi pea ke fakatu'asila ia ki he Supavaisa ‘o e Fili.

2Totongi

Ko ha Kanititeiti ‘oku ne kole ke toe lau ha fili kuopau ke ne totongi ki he Supavaisa ‘o e Fili ‘i he taimi ‘o e kole ‘a e totongi koe $1000 ‘o totongi ‘aki ia ‘a e pa'anga (cash) pe ko ha sieke pangike mei ha pangike ‘oku lesisita mo ngaue ‘i Tonga ni. 

 

(C)FAKAFOKI 'O HA PA'ANGA KUO TOTONGI

‘E lava ke toe fakafoki ha pa'anga kuo totongi ki hango toe lau ‘o e fili kapau:

  • ‘E hoko ‘a e ola ‘o hono toe lau ‘o ha fili ke fili ai ha kanititeiti kehe pe;
  • Ko hano fakamo'oni'i ‘ e he Supavaisa ‘o e Fili ‘o fakatatau ki he ‘ene fakakaukau na'e makatu'unga lelei ‘a hono toe lau ‘o e fili.
scroll back to top
You are here: Candidates Election Petitions