Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Founga ngaue ki he fili

English Version

 (a) Fili ke fakafaingaofua'i

  1. Kuo pau ke faka'ataa 'e he pule ngaue kotoa pe ha taha 'oku ngaue kiate ia 'i he 'aho fili 'i he taimi fe'unga ke 'ataa mei he ngaue kae totongi kakato ke lava ai 'a e tokotaha ngaue ko ia ke fili 'i he fai'anga fili ofi taha 'o e vahefonua 'oku ne lesisita ai;
  2. Ko ha pule ngaue ‘oku ‘ikai ke ne muimui ki he kupu ni te ne ala mo’ua ‘i ha tautea pa’anga ‘e ‘ikai toe lahi hake ‘i he $500

(b) Founga ngaue ki he Fili

‘I he ‘aho fili, ‘e hanga ‘e he tokotaha fili ‘o fili ‘a e TOKOTAHA mei he lisi ‘o e kau Kanititeiti ‘i he pepa paloti ‘aki hano faka'ilonga'i      (images)  ‘i he siakale kuo ‘oatu ‘i he papa paloti ‘o fakatatau ki he kanititeiti ‘oku ne fili.

  1. Ko e pepa paloti kuo pau ke ‘i he sipinga fakalukufua ‘o e Sipinga 5 ‘o e tepile ‘i he Lao Fili Fale Alea pea kuo pau ke fakaha ai ‘a e ngaahi hingoa mo e ngaahi kolo ‘o e kau kanititeiti;
  2. Hili ‘a hono vakai’i ‘o fakatatau ki he tohi fakakatoa faka’osi ‘oku ‘i ai ‘a e totonu ‘a e taha fili ke fili, pea ko e fakamatala fekau’aki mo e toko taha fili ‘oku fakatatau ki he ngaahi tu’utu’uni kuo fa’u ‘i he Lao, kuo pau ki he ‘Ofisa Faifili ke ne laine’i kolosi’i ‘a e hingoa ‘o e tokotaha fili ‘i he tohi fakakatoa, fakamo’oni hingoa (initial) ‘i he tu’a pepa paloti pea ne toki ‘oatu ia ki he tokotaha fili;
  3. Kuo pau ke ‘alu ‘a e taha fili ki ha ki’i feitu’u fakapulipuli ‘i he ‘elia fai’anga fili ‘o faka’ilonga’i ‘ene pepa paloti ‘ahi hano maaka’i (images) ‘i he ki’i siakale ‘i he tafa’aki ‘o e hingoa ‘o e kanititeiti ‘oku loto ke ne fili;
  4. Ka hili ‘ene fili pea ne pelu ‘ene lau’i pepa paloti ‘o li ki he puha paloti.

 (Lomi'i ke fakaata lahi 'imisi 'i lalo)

foungafilitonga1

(c) Lau 'o e Fili

Hili 'ae tapuni 'o e fili kuopau ki he 'Ofisa Faifili 'i he ngaahi feitu'u fai'anga fili takitaha ke ne fakaava 'ae puha paloti pea ke lau 'a e pepa paloti. Ko e pepa paloti kuopau ke lau ia 'o fakatatau ki he kau kanititeiti pea ki he 'Ofisa Faifili ke ne fakaha e ola pe lahi 'o e fili ki he Kanititeiti takitaha 'I he feitu'u fai'anga fili takitaha, fakataha mo ha fili na'e fakata'e'aonga'i. Ko e ola leva 'o e fili mei he ngaahi fai'anga fili takitaha kuopau ke fakahoko ia ki he 'Ofisa faifili 'o e ngaahi vahefonua takitaha 'a ia tene fakatahataha'i 'a e ola 'o e fili ko ia 'o fakatatau ki he ngaahi vahenga fili pea ke fakahoko ia ki he Supavaisa 'o e Fili.

 (d) Ola 'o e Fili

Ko e ola ‘o e fili mei he ngaahi vahenga fili takitaha ‘e fakaha ia ‘e he Supavaisa ‘o e Fili hili hono fakama'opo'opo ‘o e ola ‘o e fili mei he ngaahi feitu'u fai'anga fili fakataha mo e ha fili mei ha ngaahi feitu'u fai'anga fili pau ma'a kinautolu ‘a e kakai fili mei he vahefonua kehe ka ‘oku nau ‘i he vahefonua kehe ‘i he taimi ‘o e fili. Ko e Kanititeiti ‘oku ne ma'u ‘a e fili lahi taha mei he vahenga fili, ko e Kanititeiti ia te ne ma'u ‘a e fili ‘a e vahenga fili ko ia ‘a ia koe founga fili ia ‘oku ui ai koe "First-Past-the-Post". Kapau leva ‘ e ‘i ai ha ongo Kanititeiti pe kau kanititeiti tenau ma'u ‘a e fo'i fili ma'olunga taha ‘aki ‘a e fika tatau pe mahanga ‘i he vahenga fili, kuopau ke fakafaikehekehe'i ‘a e ola ko ia ‘aki hano vilohi ha fo'i silini maka pe ‘i ha founga ‘e fakahoko ‘e he Supavaisa ‘o e Fili.

(e) Pepa Paloti Ta'e'aonga

Ko ha pepa paloti 'oku fai ai 'a e fili 'o laka hake pe si'isi'i hifo 'i he tokolahi 'o e kau fakafofonga 'oku fiema'u ke fili'i ki he Vahenga fili ko ia kuo pau ke ta'e'aonga pe 'e 'ikai ke lau ia.

scroll back to top
You are here: Elections Election Process