Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Founga lesisita ki he Tohi Faka-Katoa

English Version

Founga ki hono fa'u 'o e Tohi Fakakatoa

  1. Me’a mai ki he ‘Ofisi ‘o e Komisoni pe ko e feitu’u fai’anga lesisita ‘i ho kolo mo ho Tohi Ta’u, pe Paasipooti, pe Laiseni Faka’uli.
  2. Fakafonu ‘a e foomu lesisita pea fakamo’oni hingoa ki ai
  3. Hoko atu ai pe ki hono faitaa’i ‘o e tokotaha lesisita ke malava ‘o paaki ‘aki ‘a ho’o kaati ID fakafonua
  4. Hili ‘a e lesisita ‘e ‘oatu leva kiate koe ‘a e konga II ‘o e foomu lesisita keke tauhi ko e fakamo’oni kuo ke ‘osi lesisita pea malava ke ma’u atu ‘aki ho’o kaati ID fakafonua.
  5. ‘E fakafoki leva ‘a e ngaahi foomu lesisita ki he ‘Ofisi ‘o e Komisoni Fili ke fakakakato ‘a e ngaue ki ai.
  6. ‘Oku fengaue’aki heni ‘a e Komisoni Fili pea mo e ‘Ofisi ki he Kaati ID Fakafonua
  7. Hili hono fakapapau’i ‘a e ngaahi fakamatala mo hono fakahu ki he sisitemi ‘a e Komisoni Fili, pea ‘oku paaki leva ‘a e Tohi Fakakatoa.

 

(Lomi'i ke toe fakaata lahi 'imisi 'i lalo)

lesisita

scroll back to top
You are here: Electoral Roll Registration Process