Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

 

English Version 

 

MALO E LELEI MEI HE KOMISONI FILI 'O TONGA

‘I he hili ‘a hono fokotu’u ‘o e Komisoni Fili ‘i Me 2010, na’e hoko atu 'a e ngaue ki hano tuku atu 'o ha ngaahi fakamatala mo ha ngaahi fakahinohino ki he kakai 'o e fonua mo kinautolu 'a e kau kanititeiti fekau’aki moe founga ‘o e Fili. Na’e fakahoko 'a e ngaue ni ‘o fakatatau ki he Lao Fili, ‘i ha ngaahi mahina si’i pea fakahoko 'a e Fili Fale Alea ‘i Novema 2010.

Ko hono lelei ‘o e polokalama ni na'e ha ia 'i hono fakahoko ‘o e Fili ‘a ia ko ha 91% ‘o kinautolu kotoa na’e lesisita na’e lava ke nau kau ki he fili, pea ko e ngaahi fili na'e faka-ta'e'aonga'i (invalid votes) na’e fu’u si’isi’i ‘aupito.

‘I he’ene pehe ‘oku faka’amu e Komisoni Fili ke hokohoko atu ‘a hono ‘oatu 'o e ngaahi fakamatala totonu fekau’aki mo e Fili Fale Alea ‘aki ‘a hono fokotu’u ‘o e uepisaiti ni. ‘E tokoni lahi ‘eni kia kinautolu kotoa pe kuo lesisita ko e tokotaha fili pea mo kinautolu 'a e kau kanititeiti ‘i honau ngaahi fatongia takitaha ‘o ka fakahoko ha fili. ‘Oku tuku atu foki ‘i heni mo e ola ‘o e Fili Fale Alea 2010 kia kinautolu ‘oku nau fiema’u pe fie’ilo ki ai.

‘E talitali fiefia ‘e he Komisoni ha tokoni pe tanaki mai ki he tanaki’anga fakamatala ni mo ha ‘amanaki ‘e toe lelei ange ai ‘emau fakahoko fatongia ki he kakai 'o e fonua. Pea ‘oku ‘oatu ‘eku fakamalo lahi kiate kinautolu kotoa pe na’e tokoni ki hono fakahoko mo fokotu’u e ngaue ni.

 

 Barrie Sweetman

Sea

Komisoni Fili


tohifoou

 

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga