Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Ngaahi Makatu'unga

English Version

Ko hono fokotu'u ‘o ha taha ko e Kanititeiti kuopau ke ne ma'u ‘a e ngaahi makatu'unga ko ‘eni 'o fakatatau ki he Lao mo e Konisitutone:

-   Kuopau ke ne lesisita ko e tokotaha fili mei he vahenga fili ‘oku fokotu'u mei ai;

-  Ke fakakakato pea fakamo'oni ‘i he Foomu Fokotu'u Kanititeiti

-  Kuopau ki ha toko 50 pe lahi hake ‘o e kakai kuo nau lesisita ko e kakai fili ‘i he vahenga fili ‘oku fokotu'u mei ai ‘a e kanititeiti, ken au fokotu'u mai ‘a e kanititeiti;

-  Kuopau ke ‘omai fakataha ‘a e foomu fokotu'u kanititeiti mo ha tohi mei he Fakamaau'anga Polisi ke fakamo'oni'i ‘oku ‘ikai ha lekooti ai ‘o ha mo'ua kuo tu'utu'uni kiai ‘a e  Fakamaau'anga ‘o hange koia ‘oku ha ‘i he Kupu 65 ‘o e Konisitutone;

-  Ke totongi ‘a e $400 ‘i he totongi pa'anga (Cash) pe ko ha sieke pangike (bank cheque) mei ha pangike kuo lesisita mo ngaue ‘i Tonga ni, pea ke ‘ave ia ki he ‘Ofisi Faifili ‘i he taimi ‘o e fokotu'u kanititeiti

 

scroll back to top
You are here: Kau Kanititeiti Ngaahi Makatu'unga