Ngaahi Vahenga Fili 2014

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2014:

Ko e Komisoni Fili

English Version

Ko e Komisoni Fili na'e fokotu'u ia 'aki 'a e Lao ki he Komisoni Fili 2010 ko e fuofua sino tau'ataina ke ne fatongia'aki hono fokotu'utu'u mo tokanga'i 'a e Fili Fale Alea. Na'e toe fakalahi 'a e fatongia ko ia 'aki hono fakakau ki ai mo hono tokanga'i 'o e fili 'o e kau 'Ofisa Fakavahefonua mo e kau 'Ofisa Kolo pea pehe ki he ngaahi fili kehe 'o hange ko hono fili ko ia 'o e kau memipa ki he Poate Sino'i Pa'anga Malolo Fakafonua 'a ia na'e tokoni 'a e Komisoni ki hono fakahoko.

Fakatatau ki he Kupu 4 'o e Lao ki he Komisoni Fili 2010, 'i hono fakatonutonu ko e kau memipa 'o e Komisoni kuo pau ke anga pehe ni:

  • Ha taha kuo fakanofo ‘e he Tu’i ki he vaha’a taimi ko e ta’u ‘e nima, ‘a ia te ne hoko ko e Sea;
  • Supavaisa ‘o e Fili; mo e
  • Ha taha kuo fakanofo ‘e he Tu’i ki he vaha’a taimi ‘oku ne finangalo ‘oku totonu

'Oku fakapapau'i 'e he Kupu 4 (2) 'o e Lao ki he Komisoni Fili 'a e mahu'inga ke fakahoko tau'ataina 'e he Komisoni 'a hono ngaahi fatongia:

“Kuo pau ko e Sea mo e kau Komisiona mo ha taha pe ‘oku fakanofo ‘i he kupu 12 ‘e ‘ikai tu’utu’uni ki ai ‘e ha taha pe ‘e ngaue’aki ki ai ‘a e Lao ki he Kau Ngaue Fakapule’anga 2002 ‘i hono fakahoko ‘a honau ngaahi fatongia ‘i he Lao ni”.

 

electoralcommission

 

KAU NGAUE KOMISONI FILI 'O TONGA

tecstaff fktonga

scroll back to top
You are here: Komisoni Fili Ko e Komisoni Fili