Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Founga Lesisita

English Version

 

Ko e Tonga ko00filikolomotuatoa pe ‘i he a’u hono ta’u motu’a ki he ta’u 21 kuo pau, tuku kehe ‘o ka fakata’e’aonga’i ‘i  he kupu 64 ‘o e Konisitutone ke ne kole ki he Supavaisa ke hiki ia ‘i he tohi fakakatoa ki he vahenga fili  na’a ne nofo ai ‘i he vaha’a taimi ko e mahina ‘e 3 kimu’a ‘i he’ene tohi ‘i he lesisita.

 

 

 1. Ko hai 'e malava ke lesisita?

Kuo pau keke:

 • Tangata’i fonua Tonga pea 'IKAI ko ha Nopele                                                           
 • Tau 21 pe lahi hake
 • ‘Ikai ke faha pe uesia faka'ataimai
 • 'Ikai ha lekooti faihia 'a ia na'e tautea ke nofo popula ta'u 'e 2 pe lahi hake

2. Koe ha ‘a e ngaahi me’a ‘e fiema'u?

‘I ho’o me’a ange ki he faianga lesisita kuo pau keke me’a ange mo ho’o:

 • Tohita’u pe koe
 • Paasipooti pe koe
 • Laiseni Faka’uli

3. Koe ha ‘e me'a 'oku hoko he'eku lesisita?

 • Teke me’a ange pe ki he ‘Ofisi ‘o e Komisoni Fili pe koe faianga lesisita ‘oku tuku atu ki ho’o vahenga fili
 • Fakafonu ngaahi foomu lesisita
 • Faitaa'i ‘o e tokotaha lesisita
 • Fakamo’oni ho’o foomu lesisita
 • Me’a atu mo ho’o ki’i fika lesisita ‘o tauhi ke fakaha ‘i he taimi ko e ‘oku ke me’a mai ai ke ma’u ho’o Kaati Fakafonua kimu’a ‘i he taimi fili.

4. Ko fe taimi 'e lava ai keu lesisita?

'Oku ‘ata ‘a e lesisita ‘i ha fa’ahinga taimi pe tukukehe ‘a e taimi ‘e ta’ofi ai ‘e he Komisoni ka e fakama’opo’opo mo paaki ‘a e Tohi Fakakatoa ki he fili. Ko e lesisita ‘e lava ke fakahoko ia ‘i he ‘Ofisi ‘o e Komisoni Fili ‘i Nuku’alofa, ‘Ofisi ‘o e Ongo Kovana ‘i Vava’u mo Ha’apai pea pehe ki he ‘Ofisi ko ia ‘o e k00 fili1au Fakafofonga Pule’anga ‘i ‘Eua mo e ongo Niua. 

'I he hili hono pulusi 'o e Tohi Fakakatoa faka'osi 'i he 'aho 22 'o Sepitema, 2014 'oku hokoatu pe 'a hono lesisita 'o ha taha kae 'oua kuo a'u ki he 'aho 'e 14 ki mu'a 'i he fili .

  5. Ko e ha taimi 'e fiema'u ai keu toe lesisita fo'ou?

Ko ‘ete lesisita ki he Fili Fale Alea ‘oku tu’o taha pe, tukukehe kapau kuo te hiki ki ha kolo pe vahenga fili kehe.

 6. Teu fakapapaui'i fefe 'oku 'ou 'osi lesisita?

Te ke lava pe ‘o fetu’utaki mai ki he ‘Ofisi ‘oe Komisoni Fili ke fakapapaui’i kuo ke ‘osi lesisita.

 

scroll back to top
You are here: Lesisita Fili Founga Lesisita