English Version

tec logo

ONGOONGO

Fakahoko ‘e he Komisoni Fili ‘a e Fili ‘Ofisa Fakavahefonua & ‘Ofisa Kolo ‘i he 2013.

Kuo fakamafai’i ‘a e Komisoni Fili ‘i he malumalu ‘o e Lao (Fakatonutonu) ki he kau ‘Ofisa Fakavehafonua mo e ‘Ofisa Kolo, 2012 ‘a ia na’e paasi ‘i he Fale Alea ‘o Tonga ‘i he ‘aho 12 ‘o ‘Okatopa, 2012 ke ne fakahoko ‘a hono fokotu’utu’u mo tokanga’i ‘a hono fakahoko ‘o e fili ‘o e kau ‘Ofisa Fakavahefonua mo e kau ‘Ofisa Kolo. ‘Oku liliu ai heni ‘a hono tokanga’i mo pule’i ‘o e fili ni mei he malumalu ‘o e ‘Ofisi Palemia ki he Komisoni Fili.

Na’e fokotu’u ‘a e Komisoni Fili ‘i he ta’u 2010 ke ne fai ‘a hono fokotu’utu’u mo fakahoko ‘a e fuofua Fili Lahi ‘a e fonua ‘a ia na’e fakahoko ‘i he malumalu ‘o e founga fili fo’ou, pea mo fakahoko ‘a e ngaahi fatongia kotoa fekau’aki mo e fili Fale Alea. Ka neongo ‘eni, kuo to e tanaki mai mo e ngaahi fili kehe ki he fatongia ko ia lolotonga ‘a e ta’u ‘e ua kuo maliu atu ‘a ia na’a ne fakahoko ai ha ngaahi fatongia mahu’inga ‘i hono fakahoko ‘o e fili ko ia ‘o e kau memipa ki he Poate ‘o e Ngaahi Monu’ia Malolo Fakafonua ‘a ia na’e fakahoko ‘i he konga kimu’a ‘o e ta’u ni pea pehe foki ki he teuteu atu ko ‘eni ki he fili ‘o e kau ‘Ofisa Fakavahefonua mo e kau ‘Ofisa Kolo ‘a ia ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ‘i he ta’u kaha’u, 2013.

‘Oku ‘amanaki ai ‘a e Komisoni ke hokohoko atu ‘a e fengaue’aki vaofi mo e kakai ‘o e fonua ‘i hono tukuatu ‘o e ngaahi fakamatala ke tokoni pea ke fakapapau’i ‘oku nau ngaue ‘aki ‘a ‘enau totonu ke nau fili ‘o tatau ki ha fa’ahinga levolo pe, pea ke fakahoko ‘a e fili ko ia ‘i ha ‘atakai ‘oku tau’ataina, ‘ikai filifilimanako mo haohaoa foki.      

Neogno ‘eni, na’e pehe ‘e he Supavaisa ‘o e Fili “’Oku te’eki ai fakapapau’i ‘a e ‘aho ‘o e fili ‘i he taimi ni, ka temau tukuatu ia fakataha mo ha to e ngaahi fakamatala fakaikiiki fekau’aki mo ia ‘i ha’ane maau malie ‘a e ngaue ki ai”.

Ko e kau ‘Ofisa Fakavahefonua mo e kau ‘Ofisa Kolo kuopau ke fili kinautolu ‘i he ta’u ‘e 3 kotoa pe ‘i ha paloti ‘a ia ‘e kau kotoa ki ai ‘akinautolu ‘oku ngofua kenau kau ki ai. Ko e fili fakamuimui na’e fakahoko ia ‘i he ta’u 2010.

Na’e fakahoko foki ‘e he Komisoni mo hano toe vakai’i ‘o e ngaahi totongi ‘a ia kuopau ke totongi ‘e he kau Kanititeiti ki he fili ni, pea fokotu’u ai ‘a e ngaahi totongi ni ke ne fetongi ‘a e totongi motu’a ‘o hange ko ‘eni:

 

 

Tokolahi ‘o e Vahenga & Kolo

Totongi motu’a

Totongi fo’ou

 

$

$

1,000 ki ‘olunga

8

50

500 to 999

6

40

200 to 499

4

30

50 to 199

2

20

49 pe ma’ulalo ange

1

10

 

 

 

Ko e kau ‘Ofisa Kolo fakakatoa ‘e toko 155 mo e kau ‘Ofisa Fakavahefonua ‘e toko 23 ‘i he ‘otu Tonga ni.

‘OSI.

Fakamafai’I ‘e Barrie Sweetman, Sea, Komisoni Fili ‘a Tonga

 

Kataki kae fetu’utaki ki a        : Pita Vuki

Komisoni Fili/ Fetaulaki’anga Hala Salote & Tupoulahi/       Fasi-mo e-afi/ Nuku’alofa.

 

                                           Ph: (676) 28820/ 26884

                                           Fax : 28668

                                           Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2012