English Version

tec logo

ONGOONGO

4 Sepitema, 2013. 

Fakama’opo’opo ‘o e Tohi Lesisita (Tohi Fakakatoa) ki he Fili Fale Alea ‘o e Ta’u Kaha’u

‘Oku lolotonga fakahoko ‘e he Komisoni Fili ‘a hono fakama’opo’opo ‘o e Tohi Lesisita pe Tohi Fakakatoa ‘oku ngaue’aki ki he fili Fale Alea, ko e konga ‘o hono ngaahi fatongia ki he Fili Fale Alea ‘o e ta’u 2014. ‘Oku ngaue fakataha heni ‘a e Komisoni Fili mo e ‘Ofisi ‘oku  ne tokanga’i mo pule’i ‘o e Kaati ID Fakafonua ki hono fokotu’utu’u mo fakahoko ‘o ha ngaahi polokalama lesisita ke fakahoko ki he Komiuniti ‘o fakataumu’a kiate kinautolu kuo hokosia ‘a honau ta’u 21 pe lahi hake ka ‘oku te’eiki kenau lesisita. Kuo fokotu’u ai ha ngaahi fai’anga lesisita ‘i he ngaahi Vahenga Fili ‘o fakataumu’a ke fakafaingofua ange ki hono fakahoko ‘o e fatongia ni ki he kakai ‘o e fonua. Ko e polokalama ni na’e kamata ia mei he ngaahi kolo ‘o e Vahenga Fili Tongatapu 1 pea ‘e hokohoko atu ka e ‘oua kuo kakato ‘a e ngaahi Vahenga Fili kotoa ‘e 17 ‘I he ‘otu Tonga ni. 

Ko e fiema’u foki ‘eni ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Fili Fale Alea ki he tokotaha Tonga kotoa ke ne lesisita ko e tokotaha fili tukukehe kapau ‘oku ‘ikai fakangofua ia ‘i he malumalu ‘o e Kupu 64 ‘o e Konisitutone. ‘Oku ‘amanaki ‘a e Komisoni ‘e kakato hono lesisita ‘a e ngaahi Vahenga Fili ‘e 10 ‘o Tongatapu ‘i he konga loto ‘o ‘Okatopa, 2013 pea hoko atu ai pe ki Vava’u pea pehe ki he toenga ‘o e ngaahi Vahefonua ki tahi ‘i he konga kimu’a ‘o e ta’u kaha’u.

‘Oku fakamalo’ia ‘e he Komisoni Fili ‘a e ngaahi tokoni kotoa pe ‘oku fakahoko ‘e he kau ‘Ofisa Fakavahefonua mo e kau ‘Ofisa Kolo pea pehe ki he kau Taki Lotu mo kinautolu ‘a e kau taki  fakakolo ‘o e ngaahi feitu’u kehekehe ‘i hono fakahoko ‘o e fatongia ni.

 *Kataki keke me'a ki he Polokalama 'o e Lesisita Fili 'i Tongatapu vakai kiai heni

Fakaikiiki fetu’utaki ki he Komisoni Fili ‘i he:

Telefoni: 28820/ 26884

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2013