Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Ngaahi Fehu'i mei he kau Lesisita Fili

English Version

 

Kataki 'o vakai hifo ki he ngaahi fehu'i angamaheni 'ena 'i lalo fekau'aki pea moe Fili.

1. Teu kei malava pe ‘o fili kapau ‘e mole ‘eku Kaati ID Fakafonua?

‘Io teke kei malava pe ‘o fili neongo kuo mole ho’o Ka’ati Fakafonua. ‘E lava ke ngaue’aki ‘e paasipooti pe laiseni faka’uli pea kapau ‘e hala ia pea ‘e tu’utu’uni leva ‘ae ‘Ofisa fai fili ki he taha fili ‘o fakatatau ‘ia ki he Kupu 14 ‘oe Lao ki he Fili Fale Alea 1989 :

  • Ke ne fai ‘ae fuakava ‘oku tu’u ‘i he Sipinga 6 ‘oe Tepile ‘i he Lao ki he Fili Fale Alea; pea
  • Ke ne fakamo’oni hingoa ‘i he sipinga fuakava, pea ko ha taha ‘oku fakafisi kuo pau ‘e ‘ikai ke fakangofua ia ke fili.

 2. ‘E malava ‘a e ni’ihi ‘oku nau ma’u Kaati ID Fakafonua ka ‘oku te’eki kenau liliu ‘o tangata'i fonua Tonga ‘o kau ki he Fili Fale Alea?

‘Ikai, ko kinautolu pe ‘oku nau tangata’i fonua pe fefine’i fonua Tonga kuo nau ‘osi lesisita ko e tokotaha fili pea ‘oku ha honau ngaahi hingoa ‘i he Tohi Fakakatoa te nau malava ‘o Fili ‘i he fili Fale Alea.

3. Ko au kuo u ‘osi lesisita ka ‘oku ‘ikai keu loto au keu kau ki he Fili Fale Alea ‘i he 'aho fili. ‘E ‘i ai ha ngaahi tautea ‘e hoko mai kiate au kapau ‘e ‘ikai keu fili he 'aho fili?

Ko e tokotaha Tonga kotoa pe kuo hokosia ‘a hono ta’u 21 KUO PAU ke ne lesisita ko e tokotaha fili. ‘E malava ke hilifaki ha tautea ko e $50 kiate kinautolu ‘oku ‘ikai fakakakato ‘a e fiema’u ko ‘eni. Ko e kau ki he fili, ko e fili tau’ataina ia ‘a’au. Neongo ‘eni, ‘oku faka’amu ‘a e Komisoni ke fakalotolahi’i ‘a e kakai kotoa pe kuo nau ‘osi lesisita, ke nau ngaue’aki ‘a ‘enau totonu faka-Konisitutone ko ia pea ke nau fakahoko ‘a ‘enau fili.

4.  Kapau neu ‘osi lesisita ka kuo u lolotonga ‘i Pilisione teu kei malava pe ‘o kau ki he Fili Fale Alea?

Ko e fili kuo pau ke fakahoko ia ‘i ha ngaahi feitu’u fai’anga fili kuo ‘osi tali ke fakahoko ki ai ‘a e fili, pea ‘oku ‘ikai kau heni ‘a e pilisone. Ka ‘oka pau ‘oku te’eki ke hilifaki ho tautea ki ha nofo popula ki ha ta’u ‘e 2 pe lahi hake pea ‘e ‘ata pe ke ke kau ki he fili ‘aki ha’o lava ki he fai’anga fili totonu ‘oku tonu ke ke fili ai.

scroll back to top
You are here: Voter Registration Frequently Asked Questions