Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Ko e Tohi Faka-Katoa

English Version

'Oku matu’aki tokoni ‘a e Tohi Fakakatoa (lesisita fili) ki hono fokotu’utu’u ‘o e ngaahi palani ngaue ki he fili he ‘oku ma’u mei ai ‘a e tokolahi totonu ‘o kinautolu kuo nau lesisita ke fili mei he ngaahi vahenga fili takitaha. ‘I he tohi ni ‘oku pulusi ki ai ‘a e hingoa ‘o e tokotaha lesisita ‘o fakatatau ki he vahenga fili mo e kolo ‘oku ne lesisita ki ai. ‘Oku ha ai ‘a honau ngaahi hingoa, tu’asila, tangata pe fefine, fika lesisita pea pehe ki honau ngaahi fika ID faka-fonua.

 ‘I hono teuteu ‘o ha fili, ‘oku fiema’u ‘e he Lao ki he Fili Fale Alea ‘a e Supavaisa ke ne pulusi ‘a e Tohi Fakakatoa Fakataimi ‘i he Kasete ‘o ‘oua na’a toe si’isi’i ange ‘i he mahina ‘e 6 kimu’a pea fakahoko ‘a e fili. ‘Oku ngofua ki ha taha, ‘i loto ‘i he mahina ‘e 2 mei hono pulusi ‘o e Tohi Fakakatoa Fakataimi ke launga ki he Supavaisa ‘o ne pehe:

 1. ‘oku ‘i ai ha hingoa ‘oku hala hono fakakau;
 2. ‘oku ‘i ai ha hingoa ‘oku hala hono tamate’i;
 3. ‘oku ‘i ai ha hingoa ‘oku fakakau ‘i ha vahefonua fai’anga fili hala

Hili hono fai ha tu’utu’uni ki he ngaahi launga pea hili hono fakatokanga’i ‘o e ola ‘o ha ngaahi tangi kuo faka’osi, kuo pau ke pulusi ‘e he Supavaisa, ‘o ‘ikai toe lahi hake ‘i he mahina ‘e 4 pe si’isi’i ange ‘i he mahina ‘e 2 mei he ‘aho kuo fokotu’u ke fakahoko ai ‘a e fili, ‘a e Tohi Fakakatoa Faka’osi ki he fili.

Ko e Tohi Fakakatoa Fakataimi 2014 na’e pulusi ia ‘i he ‘aho 15 ‘o Me, 2014 pea ko e Tohi Fakakatoa Faka’osi ‘e pulusi ia ‘i he ‘aho 22 ‘o Sepitema, 2014.

 Ko e taimi pe kuo ke lesisita ai ko e tokotaha fili, ‘e ha atu leva ho fakaikiiki ‘i he Tohi Fakakatoa.

 • Ko e ha founga ke u lava ‘ai o vakai ki he Tohi Fakakatoa?

Ko e Tohi Fakakatoa ‘e malava ke vakai ki ai ‘i he vaha’a ‘o e ngaahi houa ko e 10 pongipongi ki he 3 ’efiafi ‘i he ‘aho ngaue kotoa pe ‘i he ‘Ofisi ‘o e Komisoni Fili pe ko e ‘Ofisi Kovana ‘i Ha’apai pe Vava’u pea pehe ki he ongo ‘Ofisi ‘o e ongo fakafofonga Pule’anga ‘i ‘Eua pea mo e Ongo Niua. Ki he ngaahi tukui kolo ‘e malava pe ke nau me’a ki he Tohi Fakakatoa ‘oku 'i he ‘Ofisa Kolo.

Kataki 'o vakai ki he KO E HA FOUNGA LESISITA? ki he ngaahi fakaikiiki fekau'aki mo e lesisita ki he fili.

 • Koe ha founga teu lava 'ai o fai ha’aku launga ki he Tohi Fakakatoa?

Ka ‘i ai ha taha ‘oku ‘i ai ha’ane launga ki he Tohi Fakakatoa te ne lava pe ‘o fakaha ki he Supavaisa ‘o e Fili.

 • Ko e ha founga ke u tangi 'ai kapau ‘oku ‘ikai ke tali ke u lesisita ki he fili?

Ko ha taha kuo ‘ikai tali ‘ene kole ke lesisita pe kuo tamate’i hono hingoa mei he lesisita, pe ‘oku ne fakakikihi’i ‘a e vahefonua fai’anga fili ‘aia kuo lesisita ai, ‘oku ngofua ke tangi ‘i he tohi nima ki he ‘Ofisi ‘e Komisoni Fili.

 • Ko fe’ia ‘a e feitu’u teu malava ‘o fakatau mai mei ai ‘a e Tohi Fakakatoa?

Ko e Tohi Fakakatoa ‘e lava ma’u atu mei he Fale Paaki ‘oku paaki ai ‘a e ngaahi Tohi Fakakatoa.

 • Ko fe’ia ‘a e taimi ‘e fiema’u ai ke fakafo’ou ‘eku lesisita?

Ko e taimi pe ‘e fiema’u ai ke fakafo’ou ha’o lesisita kapau e:

 1. Kuo ke hiki ko e ki ha kolo ‘i ha vahenga fili ‘e taha ; pe
 2. Kuo liliu ho’o vahenga fili ‘i ha tu’utu’uni atu ‘a e Komisoni Fili.
 • Fakata’e’aonga’i ha hingoa ha tokotaha mei he Tohi Fakakatoa

‘E malava pe ke fakata’e’aonga’i ho hingoa mei he Tohi Fakakatoa ‘o kapau :

 1. Kuo ke liliu kakai ko ha tangata’i fonua ‘o ha fonua muli ‘o ‘ikai te ke kei hoko ko ha tangata’i fonua Tonga ka kuo pau keke fakahoko mai ia ki he Supavaisa
 2. Kuo pekia ‘ae tokotaha lesisita; pe
 3. Kuo ke halaia ki ha hia pea tautea ‘aki ‘a e nofo popula ta’u ‘e 2 pe lahi hake

 

scroll back to top
You are here: Electoral Roll About the Electoral Roll